مشکل اشتباه نشان دادن درصد ایپد

battery percent faild ipad repair 8