با لحیم سوکت شارژ را جدا کنید

close socket charge tab e samsung 8