باز کردن کانکتورهای دوربین و السیدی تب ای

open connector tab e 8