پیچ های باتری را در بیاورید

open screws board samsung tab a 10 8