مشکل سیاه شدن تصویر تبلت

tablet not show display solution 8