هنگ کردن تبلت: راهکارهای تعمیری برای حل این مشکل و افزایش سرعت